تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ پنج شنبه ۱۳ فروردين - تعداد بازدید: 6708 بار
چاپ مطلب

سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان

سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان

محمد رضا قنبری

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری کاشان
سال تأسیس: ۱۳۹۳جدول ۱. معرفی شورای سازمان
ردیف نام عضو شورای سازمان سمت
۱ سعید ابریشمی راد شهردار و ریاست شورای سازمان
۲ مرتضی حسینی معاون برنامه ریزی و هماهنگی
۳ دو نفر به انتخاب استانداری عضو شورای سازمان
۴ مهدی ناظم رضوی ناظر شورای اسلامی شهرجدول ۲. معرفی هیئت مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمد حسین واحدیان معاون خدمات شهری و رئیس هیئت مدیره
۲ مجتبی آراسته عضو هیئت مدیره
۳ محمد باغبان عضو هیئت مدیره
۴ احمد شاه بالایی عضو علی البدل هیئت مدیره