مدیریت حراست شهرداری کاشان دستگاه حراست بر اساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و بلحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های تشکیلاتی، مستقیماً یا بصورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان، بررسی و احراز تخلفات اداری ، مالی ، حفاظت از تأسیسیات و اماکن، اسناد و مدارک را عهده دار می‌باشد و سه نقش اساسي حراست به منظور پيشگيري از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زير مي باشد :
۱۳۹۴ دوشنبه ۲۴ فروردين - تعداد بازدید: 60925 بار
حراست شهرداری کاشان 
نام مدیر: حسن پرورده
تاریخ تصدی سمت: 94/8/24
تحصیلات: حقوق

سوابق اجرایی: 
معاون حراست شهرداری کاشان
حراست شهرداری های منطقه یک و چهار شهرداری کاشان
معاون 


آدرس: کاشان – خیابان اباذر – ساختمان شهرداری مرکزی تلفن: 031-55467999 و 55444601 فکس: 031-55467900 داخلی : 2020 - 2019

شرح وظایف:

مقدمه : حراست به عنوان چشم مدير در سازمان و با توجه به اشرافي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي مديريت محسوب شود . البته بسيار روشن است كه مسئولين حراست ، زماني مي توانند در اين خصوص موفق باشند كه از علم ، تخصص ،درايت و روشن بيني خوبي برخوردار باشند .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺒﻨﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ‫ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ‏ﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ، ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﺓ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ مدیریت ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ، ﻛﺸﻒ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ، ﺧﻨﺜﻰ ‫ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻣﺨﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ کاشان ﻭ ﺷﻬﺮ کاشان ﻭﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻣﺪﺍﺭﻙ، ‫ﺍﻣﺎﻛﻦ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻭ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻠﻰ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ‫ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ‫

عناوین :
- دریافت اهداف، سیاست ها و خط مشی از شهردار و برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد هماهنگی، ابلاغ برنامه و نظارت بر اجرای آن
IT - اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک و حفاظت
- ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم به شهردار در زمینه ای مختلف از جمله :
الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی شهروندان ، کارکنان و ....
ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی
ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی
- ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و نهادهای محلی جهت انجام امور در خواستی شهرداری بر اساس دستورالعمل های مصوب
- بررسی و پیشنهاد مشاغل حساس و کلیدی به شهردار و اعلام نظر در خصوص صلاحیت کارکنان جهت تصدی مشاغل حساس به اداره کل حراست استانداری
- پیش بینی، پیشگیری و رفع بحران ها، اعتصابات و جلوگیری از بروز شایعات با هماهنگی مسئولین و مراجع ذیصلاح
اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی لازم در مواقع بازدید مقامات عالی رتبه کشوری و مشایعت آنان و نظارت و مراقبت بر تشکیل گردهمائی و جلسات و تامین امنیت آنها -
- رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های مالی و اخلاقی و تهیه پرونده و ارجاع به واحدهای ذیصلاح
تهیه و ابلاغ دستورالعمل های حفاظت از اماکن و تاسیسات و نظارت بر حسن اجرای آن -
- مراقبت بر حسن اجرای حفاظت از مناطق از جمله ساختمان ها، اقدام لازم در موارد پیشگیری از حریق، سرقت و خرابکاری و یا سایر اتفاقات و حوادث مهم و تهیه گزارش امر برای مقامات مافوق
- کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین، اموال و بازدیدکنندگان، وسایل نقلیه و تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان
- تهیه و دریافت سلاح، مهمات، دستگاه های بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداری و نقل و انتقال آنها با هماهنگی مسئولین مربوطه
- سازماندهی بازرسی و نظارت بر اجرای طرح کنترل ورود و خروج افراد ، اشیاء و وسایط نقلیه از تاسیسات و اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان
- طبقه بندی تاسیسات و حفاظت از آنها به منظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خراب کاری و انجام اقدامات و پیش بینی های لازم بمنظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
- ارائه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان در راستای حفاظت پرسنلی، مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده
نظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و تشکیل دبیرخانه و بایگانی محرمانه در شهرداری و شورای اسلامی شهر-
- تشکیل و بررسی پرونده حفاظت پرسنلی برای کلیه کارکنان
- درخواست وسایل و تجهیزات لازم برای کارکنان واحد انتظامات
- انجام ماموريتهاي محوله ارجاعي از سوي شهردار و اداره کل حراست برابر قوانين و مقررات جاري


اطلاعات کلی از حوزه در یک نگاه:
دستگاه حراست بر اساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و بلحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های تشکیلاتی، مستقیماً یا بصورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان، بررسی و احراز تخلفات اداری ، مالی ، حفاظت از تأسیسیات و اماکن، اسناد و مدارک را عهده دار می‌باشد و سه نقش اساسي حراست به منظور پيشگيري از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زير مي باشد :
اول : نقش هشدار دهنده يا پيشگيري كننده
دوم : نقش اصلاح كننده يا درمان كننده
سوم : نقش جداكننده از سيستم

مدیریت ها و مسئولین داخلی:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 حسن پرورده سرپرست حراست شهرداری کاشان
2 حسین زارع جمال آبادی مسئول دفتر حراست
3 خانم بهمنی مسئول دبیرخانه محرمانه
4 میثم عرقکش مسئول حراست منطقه یک و سه
5 ابوالفضل معتمدی مسئول حراست منطقه دو
6 محسن باقری مسئول حراست منطقه چهار
7 سعید باهنر مسئول حراست منطقه پنج
8 وحید داروغه مسئول حراست حوزه حمل و نقل (سازمانهای اتوبوسرانی- تاکسیرانی- آتش نشانی)
9 محمدرضا صدیق زاده مسئول حراست حوزه خدمات شهری
10 عباس آلویی کاشانی مسئول حراست سازمان فرهنگی و ورزشی و حوزه گردشگری
ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
کاشان - خیابان اباذر - تلفن: 983155440055+
کلیه حقوق برای شهرداری کاشان محفوظ می باشد.
Powered By ParsPro.ir