تاریخ ارسال مطلب:۱۳۹۴ جمعه ۱۴ فروردين - تعداد بازدید: 6552 بار
چاپ مطلب

مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری: رابط صادق میان پرسنل و دستگاه - شرح وظایف: نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن؛ نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و ...

محمد حقیقی

مدیریت امور اداری
تاریخ تصدی سمت: مهر ۹۶
آدرس: کاشان- خیابان اباذر- دروازه دولت - تلفن: ۵۵۴۴۴۶۰۰ - فکس: ۵۵۴۴۴۶۰۰ - داخلی: ۲۰۲۲
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ امیرعباس مهندس مسئول کارگزینی 
۲ آسیه مردان کاشانی مسئول کارگزینی کارمندی
۳ الهه سادات صباری مسئول امور پرسنل شرکتی
مطالب مرتبط