به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل؛ گزارشی اجمالی از اقدامات شهرداری کاشان در مشهد اردهال "گزارش تصویری"
 ۱۳۹۴ شنبه ۱۰ بهمن ساعت 0 و 0 دقیقه